گواهینامه ایزو 50001 چیست

گواهینامه ایزو 50001 یک سیستم مبتنی بر اندازه گیری و پایش مناسب و دقیق میزان استغاده از منایع انرژی است . این منابع می تواند شامل آب ، برق ، گاز باشد . برای این منظور سازمان می بایست در دوره های زمانی مشخص نسبت به اندازه گیری مداوم و موثر میزان مصرف انرژِی اقدام نماید. سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد Iso 50001 در سال 2011 منتشر گردیده است.

آخرین ویرایش این استاندارد مربوط به سال 2018 می باشد. که اتفاقا سازمان جهانی استاندارد آن را همسو و همراستا با استاندارد ایزو 9001 بروزرسانی و ایجاد نموده است . این همسو بودن باعث خواهد شد وقتی یک سازمان بصورت همزمان چند سیستم و استاندارد مدیریتی را پیاده سازی می نماید درصد عمده ای از این استاندارد ها باهم همپوشانی دارد و حجم کار تعدیل و از دوباره کاری و گنگ بودن جلوگیری گردد.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات شرکت در حوزه مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو می توانید این صفحه گواهینامه ایزو را بررسی کنید.

این استاندارد تلاش دارد در سازمان میزان مصرف انرژی را در بهینه ترین حالت کنترل نماید. این استاندارد در هر سازمانی صرفنظر از حجم و اندازه و ماهیت خدمات و محصولات ارائه شده قابلیت بکار گیری دارد. شرکت فرا کیفیت سیستم بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های فعال در حوزه مشاوره انواع استانداردهای مدیریتی آمادگی دارد جهت هر گونه مشاوره در این خصوص با سازمان ها همکاری نماید.

شرکت فراکیفیت سیستم در راستای خط مشی خود به عنوان قدیمی ترین شرکت خصوصی فعال در حوزه مشاوره استانداردهای مدیریتی در کشور نسبت به ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت گواهینامه ایزو 50001 مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به شرح پیوست اقدام می نماید.این الزامات دارای گواهینامه ایزو 50001 ویرایش سال 2018 می باشند و دارای تغییرات جزئی برای پوشش دهی مدیریت بر مصرف انرژی در سازمان ها می باشد.

این استاندارد بر پایه شناسایی میزان مصرف انرژی و بدست آوردن یک خط میانگین با در نظر گرفتن و دخالت دادن الزامات قانونی در مورد انرژِی مورد نظر در هر سازمانی است . به این شکل که با استفاده از بازارهای مناسب و پیش فرض قوانین و الزامات در خصوص میزان مصرف نسبت به برآورد میزان مصرف اقدام و بصورت دوره ای میزان مصرف با مقدار مجاز بدست آمده مقایسه و در صورت افزایش میزان مصرف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ضروری می بایست انجام شود . ضمن اینکه بصورت دوره ای باید امکان بهینه سازی میزان مصرف از طرق مختلف مانند تعریف مسئولیت ها ، نصب سنسورها ، Gas detector و بطور کلی هوشمند سازی و سایر روش ها فراهم گردد .

این استاندارد بر پایه استاندارد ایزو 9001 ایجاد و منتشر می گردد در صورتیکه یک سازمان گواهینامه ایزو 9001 را دریافت کرده باشد می تواند با تغییراتی اندک و کارشناسی شده نسبت به پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت مصرف انرژی اقدام نماید.