گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ چیست

گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱

گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ یک سیستم مبتنی بر اندازه گیری و پایش مناسب و دقیق میزان استغاده از منایع انرژی است . این منابع می تواند شامل آب ، برق ، گاز باشد . برای این منظور سازمان می بایست در دوره های زمانی مشخص نسبت به اندازه گیری مداوم و موثر میزان مصرف انرژِی اقدام نماید. سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد Iso 50001 در سال ۲۰۱۱ منتشر گردیده است. آخرین ویرایش این استاندارد مربوط به سال ۲۰۱۸ می باشد. که اتفاقا سازمان جهانی استاندارد آن را همسو و همراستا با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بروزرسانی و ایجاد نموده است . این همسو بودن باعث خواهد شد وقتی یک سازمان بصورت همزمان چند سیستم و استاندارد مدیریتی را پیاده سازی می نماید درصد عمده ای از این استاندارد ها باهم همپوشانی دارد و حجم کار تعدیل و از دوباره کاری و گنگ بودن جلوگیری گردد.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات شرکت در حوزه مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو می توانید این قسمت را بررسی کنید.

این استاندارد تلاش دارد در سازمان میزان مصرف انرژی را در بهینه ترین حالت کنترل نماید. این استاندارد در هر سازمانی صرفنظر از حجم و اندازه و ماهیت خدمات و محصولات ارائه شده قابلیت بکار گیری دارد. شرکت فرا کیفیت سیستم بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های فعال در حوزه مشاوره انواع استانداردهای مدیریتی آمادگی دارد جهت هر گونه مشاوره در این خصوص با سازمان ها همکاری نماید.