گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ چیست؟

ایزو ISO /TS 29001:2010

گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ استانداردی برای راهنما در صنایع نفت و گاز در جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریتی است .

الزامات گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ برای ایجاد و بهره برداری از الزامات مدیریتی اولیه در چارچوب الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ از جمله پایش و اندازه گیری ، آموزش ، کنترل تولید و ارائه خدمات ، بازنگری مدیریت ، ممیزی داخلی می باشد.

در واقع الزامات استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ در واقع برپایه پیاده سازی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد . این استاندارد در ابتدا با پیشوند TS منتشر گردیده است . ISO/TS به استانداردهایی گفته می شود که در ابتدا نظر مثبت کلیه اعصای کمیته مورد نظر در سازمان جهانی استاندارد بدست نیاورده است اما میزان رای کمتر از حد مجاز نیز نمی باشد.  در اینصورت الزامات یک استاندارد در قالب ISO/TS تدوین و منتشر می گردد این الزام به جای یک دوره ۶ ساله در دو دوره ۳ ساله می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

مزایای گواهینامه ۲۹۰۰۱

بمنظور تکمیل الزامات استاندارد ISO 9001:2008 در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی الزامات این استاندارد تدوین و دریافت گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ برای بسیاری از شرکتهای پیمانکار در این زمینه الزامی شده است.

– ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانهای حاضر در این صنعت.
کاهش هزینه های تولید.
– کاهش خطاهای عملیاتی.
– انگیزش کارکنان جهت مشارکت بیشتر.
– کاهش نیاز به ممیزی های تأمین کنندگان.
– اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.

کاربرد ایزو ۲۹۰۰۱:

دامنه کاربرد الزامات استاندارد مربوط به گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ علاوه بر ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور تضمین یکنواختی محصول به دنبال رضایت مشتری می باشد.

گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱  در شرکتهای مرتبط با صنایع نفت – گاز-پتروشیمی – رنگسازی … قابلیت اسقرار دارد.از جمله شرکتهای پیمانکار ، مهندسان مشاور ، و تولید کنندگان قطعات و کالاهای نفتی و گازی قابلیت پیاده سازی و بکارگیری و استقرار دارد.