فهرست شرکت های داروئی و تجهیزات پزشکی که از سال ۱۳۷۶ تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .
– آرمان تندرست
– گازهای طبی ایران
– زیست دارو درمان پارس
– مکس بهداشت
– یخچال قشم اینترنشنال