فهرست شرکت های پیمانکاری که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .

– شرکت ارسا ساختمان

– شرکت فلارگ

– شرکت زیستا بناسازه
– شرکت سباکو ایرانیان
– شرکت فین روتاک

– شرکت مجنون خوزستان
– شرکت طاهاسازان جنوب

– شرکت میدان سازان تیام
– شرکت پانید

– شرکت اخوان هیو
– Sampro