فهرست شرکت های مواد غذائی که از سال ۱۳۷۶ تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .

– پارس مینو
– آب های معدنی دماوند

– Nestle Waters

– عالی نوش
– همای البرز

– آرد سفید اکبری
– آرد تهران باختر

– آرد مرشدی

– شانلی خوی
– ممتاز تبریز

– خوشه افشان ارومیه
-شفقی
– میهن