این مقاله 7 اصل مدیریت کیفیت 1(QMPs) را معرفی می نماید.ایزو 9000، ایزو 9001 ( دارای گواهینامه ISO) و سایر استانداردهای مدیریت کیفیت سازمان جهانی ایزو مرتبط ، بر اساس این 7(QMPs)  می باشند.

1: QMPs: Quality Management Principles

یکی از تعاریف “اصل” این است که یک اعتقاد اصولی ، قانون یا تئوری است که بر روش انجام یک کار تاثیر زیادی داشته باشد.”اصل مدیریت کیفیت “ مجموعه ای از اعتقادات بنیادین، قوانین ، عرف ها ، و ارزش هایی است که بعنوان یک قاعده درست و مناسب پذیرفته شده اند و می توانند بعنوان مبنایی برای مدیریت کیفیت بکار برده شوند.

QMP ها می توانند بعنوان یک راهنمای اساسی برای بهبود عملکرد سازمان ها بکار گرفته شوند . این اصول بوسیله کارشناسان کمیته فنی 176 سازمان جهانی ایزو که در این سازمان مسئول بهبود و نگهداری استانداردها می باشند ارتقاء و بروزآوری گردیده اند.

این مقاله برای هر QMP موارد زیر را لحاظ نموده است :

 شرح Statement:  توضیح یک اصل .

منطق فکری Rational:  تشریح اینکه چرا یک اصل برای سازمان مفید است.

 مزایای کلیدی Key benefits: مثال هایی از مزایای مرتبط با هر اصل .

اقداماتی که شما می بایست انجام دهید Actions you can take:مثال هایی از اقدامات کلی که در زمان اجرای اصول عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.

هفت اصل مدیریت کیفیت :

QMP1 : مشتری محوری

QMP2 : رهبری

QMP3 : مشارکت کارکنان

QMP4 : نگرش فرآیندی

QMP5 : بهبود

QMP6 : تصمیم گیر بر مبنای شواهد عینی

QMP7 : مدیریت ارتباطات

این اصول بر مبنای اولویت فهرست نشده اند . اهمیت مربوط به هر اصل از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت و در طول زمان قابل تغییرند.

QMP1 مشتری محوری :

شرح :

پیش نیاز تمرکز بر مدیریت کیفیت در نظر گرفتن نیاز های مشتریان و کوشش برای رسیدن به توقعات مشتریان  است .

منطق فکری :

موفقیت پایدار زمانی بدست می آید که یک سازمان اعتماد طرفهای ذینفع را جذب و … نماید.هر وجه از تعامل با مشتریان یک فرصت برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان است .درک نیازهای امروز و آینده مشتریان و سایر طرفهای ذینفع به موفقیت پایدار یک سازمان کمک می نماید.

مزایای کلیدی:

ارزش بیشتر به  مشتری .

رضایت بیشتر مشتری.

بهبود احترام مشتری.

کسب و کار ادامه دار می شود .

اشتغال زائی برای سازمان بیشتر می گردد.

سهم بازار و درآمد بیشتر می شود.

 اقداماتی که باید انجام شود:

– مشتریان مستقیم و غیر مستقیم دریافت کننده ارزش از سازمان خود را شناسائی کنید.

– نیازها و خواسته های امروز و آینده مشتریان خود را بفهمید.

– اهداف سازمان را در راستای نیاز ها و توقعات مشتریان ببینید.

– نیازها و خواسته های مستریان در سطح سازمان تشریح کنید.

– طرحریزی،طراحی ، ارتقاء،تولید، تحویل و پشتیبانی از کالا و خدمات را با در نظر گرفتن نیازها و خواسته های مشتریان انجام دهید.

– نیازهای مشتریان را اندازه گیری و پایش کند.

– خواسته ها و نیازهای طرف های ذینفع سازمان که بر رضایت مشتریان تاثیر گزارند مشخص و اقدامات لازم را انجام دهید.

– به صورت فعال ارتباط با مشتریان را برای دستیابی به موفقیت پایدار مدیریت کنید.

QMP2 رهبری :

شرح:

رهبران در تمام سطوح سازمان اهداف و دستورالعمل ها و شرایطی را که در آن از طریق مشارکت کارکنان اهداف کیفی سازمان محقق شود را ایجاد می نمایند.

منطق فکری :

ایجاد اتحاد در اهداف ، دستورالعمل ها و مشارکت کارکنان ، سازمان را قادر به هماهنگ کردن برنامه های راهبردی (استراتژی ها)، سیاستها ، فرآیندها و منابع برای دستیابی به اهداف می نماید.

مزایای کلیدی:

-اثربخشی و کارآیی برای رسیدن به اهدف کیفی سازمان افزایش می یابد.

-هماهنگی بهتر در فرآیندهای سازمان.

-برقراری ارتباط بین سطوح و فعالیتهای سازمان ارتقاء می یابد.

-بهبود عملکرد سازمان و کارکنانش در دستیابی به نتایج مورد انتظار .

اقداماتی که باید انجام دهید:

– در مورد فرآیندها،سیاستها،برنامه های راهبردی (استراتژیها) ،چشم انداز و ماموریت سازمان در تمامی سطوح سازمان کفتگو نمایید.

– الگوهای مناسب ، عدالت و ارزش متناسب را در تمامی سطوح سازمان ایجاد و تثبیت نمایید.

-فرهنگ درستی و اعتماد را مستقر نمایید.

– تعهد سارمان به کیفیت را تقویت نمایید.

– از اینکه مدیران الگوهای مثبتی برای کارکنان در تمامی سطوح سازمان هستند اطمینان حاصل نمایید.

-نیروهایی با توانایی ،  نیازها و آموزشهای خواسته شده . قدرت پاسخگویی مناسب بکاربگیرید .

-مشارکت کارکنان را ایجاد ، تقویت و برسمیت بشناسید.

QMP3 مشارکت کارکنان

شرح:

رقابت ، اختیار دادن و مشارکت کارکنان در تمامی سطوح سازمان برای ارتقاء توانمندی در جهت ایجاد و ارائه ارزش های سازمان ضروری است.

منطق فکری:

برای مدیریت موثرتر و کارآتر مشارکت کارکنان در تمامی سطوح سازمان و احترام به فرد فرد آنها بسیار مهم است.برسمیت شناختن،اختیاردادن و  افزاش رقابت ، مشارکت کارکنان را در دستیابی به اهداف کیفی تسهیل می نماید.

مزایای کلیدی:

– بهبود درک از اهداف کیفیت توسط کارکنان سازمان و افزایش انگیزه در دستیابی به آنها.

– افزایش مشارکت کارکنان در بهبود فعالیت ها.

– افزایش خلاقیت و بهبود عملکرد کارکنان.

– افزایش رضایت کارکنان.

-افزایش اعتماد و هماهنگی در سطح سازمان.

– افزایش توجه به فرهنگ سازمانی و سهیم شدن در ارزش های سازمان.

اقداماتی که باید انجام شود :

– مراده با کارکنان یرای درک بهتر از اهمیت سهم  فعالیت های کاری آنها .

– ارتقاء در هماهنگ سازی فعالیت ها .

– کمک به گفتگو و به اشتراک گذاشتن تجربیات و اطلاعات کاری .

– اختیار دادن به کارکنان برای بهبود عملکرد و ابتکار و نوآوری بدون واهمه .

– به رسمیت شناختن و قدردانی کردن از مشارکت ، یادگیری و بهبود .

– قادر ساختن خود ارزیابی عملکرد در مقابل اهداف شخصی .

– انجام فعالیت برای ارزیابی رضایت کارکان ، بررسی نتایج این ارزیابی و انجام اقدامات مناسب .

QMP4 نگرش فرآیندی

شرح :

نتایج قابل پیش بینی و مشخص اثربخش تر و  کارآتر بدست می آیند وقتی که فعالیت ها بعنوان فرآیندهای مشترکی که عملکرد منسجمی دارند ، درک و مدیریت شده باشند.

منطق فکری:

سیستم مدیریت کیفیت به فرآیندهای وابسته به هم مرتبط است . درک اینکه نتایج توسط این سیستم چگونه حاصل می شوند سازمان را قادر به بهبود سیستم و عملکرد آن می نماید.

مزایای کلیدی:

– افزایش توانمندی برای تمرکز بر فرآیندهای کلیدی و فرصت هایی برای بهبود.

– خروجی های قابل پیش بینی و مشخص در یک سیستم با فرآیندهای هم راستا .

– عملکرد بهینه در مدیریت کارآتر فرآیند ، استفاده موثر از منابع وکاهش موانع چند تخصصی کارهاست.

– سازمان را قادر به  اطمینان دادن ازثبات در موثر و کارآ بودن فعالیتها به طرفهای ذینفع می سازد.

اقداماتی که باید انجام شود :

اهداف سیستم و فرآیندهای ضروری برای دستیابی به آن را تعریف کنید .
اختیارات ، مسئولیت و پاسخگویی را برای مدیریت فرآیندهای ایجاد نمایید .
قابلیت های سازمان را درک کنید و محدودیت های منابع برای اولویت بندی اقدامات را تعیین کنید .
وابستگی فرآیندها و تجزیه و تحلیل تاثیر تغییرات هر فرآیند بر روی کل سیستم را تعیین کنید .
فرآیندها و ارتباطات داخلی بین آنها برای دستیابی به اثر بخشی و کارایی اهداف کیفی سازمان را بعنوان یک سیستم مدیریت کنید .
اطمینان حاصل نمایید که اطلاعات ضروری برای انجام عملیات و بهبود فرآیندها ، و پایش ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد کل سیستم  در دسترس باشند .
ریسک هایی که می تواند بر خروجی فرآیندها و خروجی کلی سیستم مدیریت کیفیت تاثیر گزار باشد را مدیریت کنید .

QMP5  بهبود

شرح :

سازمان های موفق تمرکز زیادی بر روی بهبود دارند.

منطق فکری :

بهبود برای سازمان ها جهت تثبیت سطح عملکرد موجود ،عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات در موقعیت های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت های جدید ضروری است.

مزایای کلیدی:

بهبود در کارآیی فرآیندها ، توانمندشدن سازمان و رضایت مشتری .
افزایش تمرکز بر تعیین و سرمایه گزاری بر روی علل ریشه ای ، که از پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شناسایی می شوند.
افزایش توانایی در پیش بینی کردن و انجام اقدامات در برابر ریسک ها و فرصت های درون و برون سازمانی .
توجه زیاد به هر دوجنبه افزایشی و موفقیت غیر قابل تصور بهبود.
ارتقاء بکارگیری آموزش در ایجاد بهبود مستمر.
افزایش قابلیت در نوآوری .

اقداماتی که باید انجام شود:

ارتقاء پیاده سازی اهداف بهبود در تمامی سطوح سازمان .
تعلیم و آموزش کارکنان در تمامی سطوح در جهت چگونگی بکارگیری ابزارهای اولیه و متودولوژی ها برای تحقق اهداف بهبود .
حصول اطمینان از صلاحیت کارکنان برای ارتقاء و تکمیل پروژه های بهبود.
ارتقاء و گسترش فرآیندها در جهت پیاده سازی پروژه های بهبود در سراسر سازمان.
جهت دهی ، بازنگری و ممیزی طرحریزی ، پیاده سازی ،تکمیل و نتایج پروژه های بهبود .
توجه کامل به بهبود در راستای پیشرفت و ارتقاء  خدمات ، کالاها و  فرآیندهای جدید یا  اصلاح شده .
درک و تشخیص بهبود .

QMP6 تصمیم گیری بر مبنای شواهد

شرح:

تصمیم گیری بر مبنای تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات برای دستیابی به نتایج دلخواه موثرتر است .

منطق فکری :

تصمیم گیری می تواند یک فرآیند پیچیده باشد ،که همیشه شامل برخی عدم قطعیت ها است . معمولا شامل انواع چند گزینه ای و منابع ورودیها است ،که تصورات ذهنی زیادی در بر دارد.  درک ارتباطات علت و معلولی و تعاملات بالقوه غیر عمدی بین آنها مهم است .آثار ، شواهد و تجزیه و تحلیل ها راهنمای هدفمند و مطمئنی در تصمیم گیری است.

مزایای کلیدی:

بهبود در فرآیند تصمیم گیری
بهبود در ارزیابی توانائی و کارآیی فرآیندها برای دستیابی به اهداف.
بهبود کارآیی و اثر بخشی در عملیات
افزایش قابلیت در بازنگری،چالش وایجاد تغییر در عقاید و تصمیم ها.
افزایش توانایی در اثبات اثربخشی تصمیمات گذشته .

اقداماتی که باید انجام شود:

تعیین ،اندازه گیری و پایش شاخص های کلیدی برای اثبات کارآیی سازمان .
در دسترس قراردادن کلیه اطلاعات مورد نیاز برای کارکنان مربوطه.
حصول اطمینان از اینکه اطلاعات به اندازه کافی دقیق ، قابل اعتماد و امن باشند.
در تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات روش های مناسب بکار گرفته شده باشد.
حصول اطمینان از صلاحیت مورد نیاز کارکنانی که در ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار گرفته می شوند.
تصمیم گیری ها و انجام اقدامات بر مبنای شواهد ،بوسیله تجربیات و درک صحیح متعادل می شوند.

QMP7 مدیریت ارتباطات

شرح :

برای موفقیت پایدار، یک سازمان ارتباطاتش را با طرفهای ذینفع ، مانند تامینن کنندگانش را مدیریت می کند.

منطق فکری:

طرف های ذینفع بر روی کارآیی یک سازمان تاثیر می گذارند.موفقیت پایدار زمانیکه سازمان ارتباطاتش را با تمامی طرفهای ذینفع برای بهینه کردن تاثیر آنها بر روی عملکردش مدیریت کند بسیار بهتر و بیشتر می گردد.

مزایای کلیدی:

افزایش کارآیی یک سازمان و طرفهای ذینفعش در مواجه با فرصت ها و محدودیت های مرتبط با هر یک از طرفهای ذینفع می باشد.

درک از اهداف و ارزش های مشترک با طرفهای ذینفع

افزایش قابلیت درایجاد ارزش برای طرفهای ذینفع سازمان بوسیله تقسیم منابع و آگاهی و مدیریت ریسک های مربوط به کیفیت است.

مدیریت مناسب زنجیره تامین که جریان مناسبی از کالا و خدمات را ایجاد می نماید.

اقداماتی که باید انجام شود:

و شناسایی طرفهای ذینفع سازمان (مانند تامین کنندگان ، شرکاء، مشتریان،سرمایه گزاران،کارکنان ، و کل جامعه ) و ارتباط آنها با سازمان.
تعیین و اولویت بندی ارتباطات طرفهای ذینفغ سازمانکه نیاز است تا مدیریت شوند.
اسقرار ارتباطاتی که دستاوردهای کوتاه مدت را با رسیدگی بلند مدت متعادل می نماید.
اتحاد و تقسیم اطلاعات ، تخصص ،منابع با طرفهای ذینفع مربوطه
اندازه گیری عملکرد و تهیه بازخورد برای طرفهای ذینفع، در مواقع مقتضی،   برای افزایش بهبود ابتکارات و نوآوری
پیاده سازی فعالیت های گسترش و بهبود با همکاری با تامین کنندگان ، شرکاء و سایر طرف های ذینفع
تشویق و درک بهبود ها و دستاوردهای تامین کنندگان و شرکاء

این مقاله چشم انداز عمومی بر اصول مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت را برای مشاوره مدیریت فراهم نموده است .که یک دید کلی از این اصول را می دهد و نشان می دهد که چگونه به طرز صحیح آنها می توانند مبنا را برای بهبود عملکرد و برتری سازمانی شکل دهند. روش های زیادی برای اعمال کردن این اصول مدیریت کیفیت وجود دارد.ماهیت سازمان و چالش های خاصی که با آن روبروست تعیین می کند که چگونه آنها را به کار گیرد. بسیاری از سازمان ها راه اندازی سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ایزو بر اساس به کارگیری این اصول را مفید خواهند دانست.

دیدگاه ها بسته شده است