تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱

تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 از طریق استقرار الزامات کیفیت برای صنایع ، رشد بلند مدت ، رضایت مشتریان و موفقیت برای گستره وسیعی از کسب و کارها فراهم آورده است .

این استانداردها بروزرسانی می شوند تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت همواره کارا و اثربخش خواهند ماند استانداردایزو ۹۰۰۱ بتازگی به ویرایش سال ۲۰۱۵ تغییر یافته است .

برای دریافت گواهینامه ISO باید توجه داشت در ویرایش سال ۲۰۱۵ تمرکز بر روی اصول کلیدی مربوط به مدیریت کیفیت است . این اصول برای کمک به سازمان در جهت رعایت الزامات کیفیتی مربوط به خدمات ، محصولات و عملکرد آنها بکار برده می شود.

در زیر هفت اصل اساسی در الزامات ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را می بینید:

۱-     تمرکز بر مشتری

۲-     رهبری

۳-     تعهد

۴-     فرآیندها

۵-     بهبود

۶-     تصمیم گیری

۷-     ارتباطات مدیریتی

برای اخذ گواهینامه ایزو تمرکز ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بر روی ورودی و خروجی اجزای فرآیندهای سازمان می باشد اندازه گیری و ارزیابی مناسب این فرآیندها اساس استاندارد جدید است .

اطلاعاتی که در ذات فرآیندهای تولید می باشندباید برای حصول اطمینان از اینکه نتایج مورد نیاز تولید با استفاده از این فرآیندها بدست می آیند مورد پایش قرار بگیرند .

در ویرایش ۲۰۱۵ به جای ارجاع تعاریف به استانداردهای راهنما تعاریف در خود متن استفاده شده است .

در ضمن در ویرایش جدید استاندارد ایزو ۹۰۰۱ تغییراتی در موزد کنترل مدارک و روش اجرائی آن دیده شده

است .

دیدگاه ها بسته شده است