گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تایید می کند که شما در سازمانتان بدرستی یک سیستم مدیریتی مرتبط با مدیریت همه جانبه کیفیت را پیاده سازی و مستقر نموده اید. که این در واقع نشان می دهد که الزامات شتری و سایر طرف های ذینفع در سازمان شما بدرستی شناسایی و تعریف شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به شما کمک کرده تا بتوانید صورت مستمر نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام نمایید مشکلات اساسی مجموعه خود را بررسی و ریشه یابی نموده و ریشه مشکل را در آن مورد خاص و موارد مشابه از بین برده اید.و این یعنی مدیریت کیفیت برای بهبود مستمر و بقاء سازمان.این استاندارد دارای یک سری الزامات مشخص و ضروری است که می تواند یک راهنمای اجرایی برای هر سازمانی صرفنظر از خدماتی و تولیدی کوچک و بزرگ می باشد.

ISO 9001:2015

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

هدف از استقرار سیستم(مزایا):

– در ویرایش ۲۰۱۵ اساس فعالیت بر مبنای بررسی و کاهش ریسک در فعالیت ها می باشد و برنامه ریزی استراتژی کاملا پررنگ می باشد.- ارائه توانائی های سازمان دربرآورده سازی الزامات مشتری و قانونی.
– تعیین و افزایش رضایت مشتری.
– حذف دوباره کاریها.
– انجام فعالیت ها بطور یکسان و مشابه بدون تغییر.
– مدون واستاندارد کردن کارها برای انجام توسط پرسنل سازمان .
– اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.
– اعتبار سازمان در مناقصات داخلی و خارجی.

دامنه کاربرد:

الزامات
استاندارد به شکل کاملا عمومی بوده و صرف نظر از نوع و حجم سازمان و محصولی که تولید می کند تولیدی یا خدماتی قابلیت بکارگیری در کلیه شرکتها و سازمانهای کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی را دارد.

مزایای گواهینامه ایزو ISO 9001: 2015 برای تجارت شما
برای هر دو سازمان کوچک و بزرگ مناسب است.
مدیریت داخلی بهتر.
هدر رفتن کمتر
افزایش بهره وری ، بهره وری و سود.
حفظ و جذب مشتری بهبود یافته است.
نتایج سازگار ، اندازه گیری و نظارت می شود.
استاندارد شناخته شده جهانی.