گواهنیامه ایزو ۱۴۰۰۱:

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ یک سیستم مدیریتی بر پایه و اساس سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ می باشد که در سال ۲۰۱۵ برای آخرین بار ویرایش گردیده است . این استاندارد چارچوبی را برای مدیریت بر عوامل زیست محیطی ایجاد می نماید . عوامل زیست محیطی شامل : آب ، هوا ، خاک و جانوران – گیاهان و انسان ها می باشد.

اگر شما موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ شده باشید این نشان می دهد که سازمان شما رویه مناسبی در میزان استفاده از پارامترهای تاثیر گذار یر محیط زیست در پیش گرفته اید و جنبه های بارز تاثیر گزار فرآینها و فعالیت هایتان بر عوامل زیست محیطی را درست مدیریت کرده اید.

شرکت فراکیفیت سیستم تا کنون در بسیاری از شرکتها ازجمله : شرکت های مهندسین مشاور ، پیمانکاران در زمینه های مختلف ، شرکت ملی گاز ، سازمان بنادر و دریانوردی ، و شرکت های تولیدی معتبر از جمله : آبهای معدنی دماوند ، آب معدنی نستله ، و… نسبت به مشاوره ، آموزش و پیاده سازی اساندارد مدیریتی محیط زیست و اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ اقدام نموده است .

ISO 14001:2015
سیستم مدیریت محیط زیست

هدف استقرار سیستم(مزایا):

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بستر مناسبی را در سازمانها برای درک مفاهیم زیست محیطی و بکارگیری روشهای متفاوت در طرحریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد زیست محیطی، فراهم می آورد.

– توانمندسازی سازمان در رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات.
– کاهش آلودگیهای زیست محیطی.
– صرفه جوئی و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی.
– اعتبار دهی سازمان در مجامع داخلی از جمله شرکتهای دولتی و بین المللی.

– نشان دهنده پایبندی سازمان به مسئولیت های اجتماعی خود در قبال محیط زیست از طریق پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارائه خدمات مشاوره و آموزش سیستم های مدیریتی در شرکت فراکیفیت سیستم اینجا کلیک کنید .

دامنه کاربرد:
در کلیه سازمانهائی که نیازمند اثبات رعایت مسائل زیست محیطی می باشند. از جمله بیمارستانها – شرکتهای تولیدی مختلف- شرکتهای گاز- شرکتهای توزیع برق- اداره کل بنادر و کشتیرانی و شرکتهای مشاور و پیمانکار …پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می تواند کمک کند .