گواهینامه HSE بر مبنای الزامات مبتنی بر سیستم مدیریت ایمنی ، محیط زیست می باشد . این الزامات در ابتدا بیشتر در مجموعه های نفت و گاز و سپس کلیه سازمان های تولیدی خدماتی که فعالیت هایشان دارای ریسک و خطر پذیری بالایی بود شکل گرفت .

مناسب بودن الزامات گواهینامه HSE برای به کارگیری در سازمان های مختلف سازمان جهانی استاندارد را مجاب کرد تا استانداردهایی را برای پوشش دهی الزامات گواهینامه HSE تدوین و منتشر نماید . در ابتدا الزامات استاندارد ایزو 14001 و سپس الزامات استاندارد ایزو 45001 تدوین و در این راستا منتشر گردیدند.

مزایای گواهینامه HSE:

– شناخت عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار.
– به حداقل رساندن حاملهای انرژی و تقلیل آلودگی ناشی از آن.
– مصون ماندن از جریمه های زیست محیطی ناشی از عدم رعایت قوانین زیست محیطی و افزایش ریسک به تأخیر افتادن پروژه.
– جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی در منطقه وتبعات ناشی از آن.
– ایجاد بستر مناسب برای بهبودبهره وری و تعالی سازمانی (چرخه مدیریت).
– ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت و تعیین مسئولیتها.
– هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست.
– ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر در سازمان.

– شناخت قوانین و مقررات بهداشت،ایمنی و محیط زیست و تاکید بر اجرای آن.

– ارزیابی موثر مخاطرات و کاهش احتمال وقوع آنها به منظور کنترل حوادث و اثرات ناشی از آن .
– کاهش زیانهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث.
– ایجاد انگیزه در کارکنان به علت اعتماد آنها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری سالم.
– ایجاد زمینه ای مناسب برای استفاده از توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت.
– فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر.
– امکان خودارزیابی سازمان برای تطبیق با سیستم مدیریت.
-کاهش زیانهای ناشی از حوادث مانند:
– هزینه های مربوط به درمان.
-خسارت ناشی از توقف کار.
– اتلاف زمان کار به علت عدم حضور فرد یا افراد حادثه دیده، امدادرسانی و نگرانی های حاصل از تبعات حادثه.
– غرامتهای پرداختی برای از کارافتادگی دائم ،موقت و یا مرگ کارکنان.
– میزان خرابی دستگاه واتلاف مواد و در نتیجه افزایش بازدهی.
– جایگزین کارکنان حادثه دیده و هزینه آموزش کارکنان جدید الورود.

کاربرد گواهینامه HSE

برای کلیه شرکتها علی الخصوص شرکتهای فعال در زمینه انرژی همچون نفت و، گاز، پتروشیمی،برق، آب، شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران طرح و خرید و اجراء توصیه می گردد.