صفحه فرود خدمات قابل ارائه

راهکارهای قابل ارائه برای تحول مدیریتی سازمان ها:

مشاوره توسعه کسب و کار

استفاده از خدمات مشاوره توسعه کسب و کار برای سازمان های تازه تاسیس یا در حال فعالیت قابل ارائه می باشد.

 • تدوین امکان سنجی برای راه اندازی یک شرکت یا محصول / خدمت جدید بهمراه تدوین طرح تجاری 
 • تدوین مدل کسب و کار برای روشن شدن موضوع فعالیت در شروع راه اندازی یا در حین کار برای ارائه یک نقشه راه کاری
 • شناسایی بازارهای هدف 
 • شناسائی گروه مخاطب 
 • ارائه برنامه و تدوین کمپین های بازاریابی با توجه به بودجه 
 • هدفگذاری مناسب برای میزان و نوع فروش محصولات / خدمات
 • برندینگ و تعیین روش های مناسب جهت تبلیغات 
 • عارضه یابی دورنی سازمان 
 • تدوین نمودار سازمانی و شرح وظایف و نیازمندی های شغلی 

مشاوره مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی(BPR) :

 • شناسایی فرآیندهای فعلی
 • شناسائی فرآیندهای ضروری
 • ارائه برنامه جهت  تغییرات در روند اجرایی فرآیندهای موجود
 • ایجاد فرآیندهای بهبود دهنده عملکرد
 • هدفگذاری مناسب برای افزایش درآمد 
 • هدفگذاری مناسب برای کاهش هزینه ها